Ondersteuning, Belangenbehartiging & Samenwerking

het in standhouden van een buurtvereniging is vandaag de dag geen eenvoudig zaak. Waar je vroeger nog kon leunen op de inzet van een steeds groter wordende groep vrijwilligers (om maar iets te noemen), moet je het vandaag de dag met veel minder mensen doen. Om nog maar te zwijgen van de complexe regelgeving waarmee wij als samenleving mee te maken hebben. Hulp is daar vaak hard bij nodig.

Het Buurtcollectief helpt haar leden om zich als zelfstandige buurthuis-organisatie te kunnen handhaven en zich door te ontwikkelen. Dit gaan vaak op een heel praktische manier, door bijvoorbeeld het helpen zoeken naar nieuwe wegen tot samenwerking met anderen, het verbinding leggen met nieuwe thema’s vanuit de samenleving en creëren van groei.


Vaak ook is de ondersteuning heel praktisch: het uitzoeken van regels, het schrijven van een plan, het begeleiden van een project, het vinden van oplossingen voor een praktisch probleem. Maar ook onderhoud, beheer en ontwikkeling van een gebouw behoort tot die dingen die tot het dagelijks werk van Het Buurtcollectief behoren.
Ondersteuning wordt zowel op verzoek als op initiatief gegeven. Met de buurthuizen wordt de ondersteuning benoemd in het werkplan.
Het plan van 2018 en 2019 vindt u als u hier klikt!

 

 

Het opkomen voor de belangen is een andere pijler van ons werk. Dat betekent voortdurende aandacht voor dingen die rechtstreeks in het belang zijn voor de buurthuizen. Dat kan een gesprek zijn met de gemeente, het verdedigen van ons horecabeleid, het bepleiten van de individuele buurthuisbelangen bij onder meer de verzekeringsmaatschappij, de gebouwenverhuurder of tijdens een overleg met een organisatie die voor het functioneren van het buurthuis van belang is. Vaardigt de overheid nieuwe regels uit: wij maken de vertaling en komen in actie. Zo nodig proberen we de regels te veranderen, om maar iets te noemen. 
Als je het over het behartigen van belangen hebt, kan het ook betekenen dat zowel de collectiviteit als de individualiteit naar de buitenwereld moet worden verdedigd.

Buurthuizen spelen een belangrijke rol in het leven van veel mensen. Dan gaat het om de sociale samenhang, zoals de ontmoetingsfunctie. Maar het gaat ook om plekken waar men zich kunnen verpozen, de problemen van alledag te vergeten, de eenzaamheid tegen te gaan.
In een tijd waarin de samenleving vrijwel voortdurend verandert, proberen wij er voor te zorgen dat ook onze buurthuizen een goede rol kunnen blijven vervullen in onze samenleving. 

Samenwerking is binnen onze organisatie essentieel. Samen sta je sterk!
Al pratende kom je tot ideeën en tot oplossingen. Goed overleg leidt vrijwel altijd tot iets structureels. Door samen de koe bij de horens te vatten, ontstaan de mooiste dingen. Onze buurthuizen overleggen met grote regelmaat. Een maal per vijf weken overlegt men in federatief verband. Daar worden gezamenlijke thema’s besproken, collectief beleid gemaakt en gesproken over de plannen voor de toekomst.

De buurthuizen zelf praten er over individuele acties, het eigen belang en informeren zo elkaar over de problemen en de oplossingen waarmee men zoal dagelijks mee te maken heeft. Men leert van elkaar!

Verder wordt er kennis gedeeld met elkaar en praktische hulp gevraagd en gegeven. Verder worden er tal van actuele thema’s samen besproken, zoals dementie en eenzaamheid.
Naast al deze serieuze zaken, is er ook tijd voor ontspanning. De besturen en vrijwilligers zien elkaar regelmatig op feestjes of bij informeel overleg.