Organisatie

Het Buurtcollectief is de lokale federatie van buurtvoorzieningen in Den Helder

Het Buurtcollectief is de federatie van lokale buurtvoorzieningen in Den Helder. Opgericht in 1930, ontstaan vanuit het lokale speeltuinwerk en via sociaal cultureel werk doorontwikkeld naar een eigentijdse organisatie die zich richt op de sociale samenhang in buurten en wijken.

De aangesloten leden van Het Buurtcollectief, zijn 9 zelfstandige buurtverenigingen en multifunctionele centra,  ieder vanuit het buurthuis of multifunctioneel gebouw zich actief opstellen in de buurt of wijk waarin ze zijn gevestigd. 


Het Buurtcollectief is een vrijwilligersorganisatie. Dit geldt eveneens voor de aangesloten verenigingen en stichtingen. Samen hebben we meer dan 500 vrijwilligers die zich op de een of andere manier inzetten voor de samenleving.

Op deze pagina leest u alles over onze organisatie en haar doelstellingen

Wie we zijn
Het Buurtcollectief is dus een grote vrijwilligersorganisatie. Volgens de statuten luiden onze doelstellingen: 
Het (doen) in standhouden van openbare voor ieder toegankelijke voorzieningen op sociaal-cultureel gebied (waaronder begrepen speeltuinvoorzieningen) in de gemeente Den Helder. De vereniging streeft haar doel na vanuit de gedachten dan alle mensen gelijk zijn en recht hebben op een volwaardige plek in de samenleving 

De vereniging richt zich op vragen vanuit de samenleving in het algemeen en op het welzijnsbeleid van de gemeente Den Helder in het bijzonder en hangt een wijk- en buurtgerichte gedachte aan met oog voor de eigenheid van individuen van organisaties waarmee de vereniging samenwerkt

voor wie zelf eens wil zien hoe we het allemaal hebben opgeschreven, onze statuten staan hier!

wat Het Buurtcollectief doet

Het Buurtcollectief richt zich dus samen met de buurthuizen op de Helderse samenleving. Dat doen we zowel vanuit een initiërende als vanuit een ondersteunende rol. Daarbij staan de belangen van onze buurtverenigingen voorop. Samen met hen toetsen wij datgene dat doen, voortdurend aan onze doelstellingen. 
In de praktijk komt het erop neer dat het een samenspel is van verschillende elementen: Ondersteuning, Belangenbehartiging en Samenwerking.

Kijk hier voor het samenspel tussen deze drie elementen!

Een van de dingen die we doen, is het rechtstreeks ondersteunen van de buurtverenigingen. De ondersteuning is vooral gericht op het in standhouden van het buurthuis. Dit betekent dat er altijd werk aan de winkel is!

We staan ook voor de belangen van onze buurthuizen om er op die manier voor te zorgen dat ze zonder al teveel belemmeringen van bijvoorbeeld wet- en regelgeving hun werk kunnen doen.  

Samen staan we sterk. Door dingen samen aan te pakken ben je niet alleen beter in staat om je te ontwikkelen of te handhaven, je helpt ook nog eens de ander om dezelfde kansen te benutten en hen zo nodig daarin bij te staan.

hoe Het Buurtcollectief is georganiseerd

In de kern kan je zeggen dat Het Buurtcollectief een grote vrijwilligersorganisatie is die uit negen zelfstandige buurtverenigingen en stichtingen bestaat, die zowel individueel als collectief uitvoering geven aan een breed scala aan activiteiten voor de Helderse samenleving.  Om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen, heeft Het Buurtcollectief 

Kijk hier voor het samenspel tussen deze drie elementen!

Het dagelijks bestuur behartigt  samen met de coordinator de belangen van de federatie. Het bestuur bestaat uit een vijftal betrokken stadgenoten die zich vooral bezighouden met voorbereiden van beleid, maar ook de nodige uitvoerende zaken liggen op het bordje van het bestuur, net zoals een aantal representatieve taken. 

Uitgezonderd de secretaris zijn de bestuursleden allemaal portefeuillehouder van een bepaald vakgebied. Wij onderscheiden:
– beleid, – financien, -beheer en onderhoud, – vrijwilligers, – activiteiten.
Naast deze portefeuillehouders, maken de specialisten van de aangesloten buurt- en wijkhuizen deel uit van deze commissies

Samen staan we sterk. Door dingen samen aan te pakken ben je niet alleen beter in staat om je te ontwikkelen of te handhaven, je helpt ook nog eens de ander om dezelfde kansen te benutten en hen zo nodig daarin bij te staan.
Onze coordinator is voor wat dit betreft de spreekwoordelijke spin in ’t web!