Krachtig protest

Krachtig en duidelijk protest van David Cools, bestuursvoorzitter MFC ’t Wijkhuis tegen de voorgenomen bezuinigingen van Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Hieronder de volledige tekst van zijn betoog

Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad,

Net als de andere buurthuizen en MFC’s vervult het Wijkhuis in Nieuw Den Helder een belangrijke rol in onze participatiesamenleving.

Het Buurtcollectief geeft dit samen met de buurt- en wijkhuizen steeds meer invulling. Wat is nu die participatiesamenleving?

Al in 1991 constateerde de recent overleden oud PVDA-leider Wim Kok dat de verzorgingsstaat niet meer te betalen was. Hij startte daarmee de overgangsfase van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

In zijn eerste troonrede stelde koning Willem-Alexander dat de verzorgingsstaat diende te veranderen in een participatiesamenleving.

Het doel van de participatiesamenleving is om burgers meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn of haar eigen leven en de leefomgeving.

Anderzijds is de participatiesamenleving een bezuinigingsoperatie als antwoord op de steeds duurder wordende verzorgingsstaat.

Met de komst van de Wmo is dit verder doorgevoerd.

Het doel van de Wmo is dat burgers eerst voor zichzelf en naasten zorgen voordat een beroep wordt gedaan op instanties. Mensen moeten zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Hierin vervullen buurthuizen en MFC’s een steeds belangrijkere rol.

De Wmo verplicht de gemeente hierbij de juiste ondersteuning en compensatie te bieden op de prestatievelden van de Wmo. Dus ook aan het buurt- en wijkhuiswerk!

De begroting zoals het college die voorstelt schiet hierin tekort en holt het buurt- en wijkhuiswerk in Den Helder uit

Onder andere wordt Deskundigheidsbevordering wegbezuinigd en blijven indexeringen op structurele subsidies achter bij de feitelijk kostenontwikkelingen in Nederland.

Het voortbestaan van het Wijkhuis in Nieuw Den Helder wordt in gevaar gebracht. Daarover heb ik namens mijn bestuur een brief geschreven aan het college. Een afschrift daarvan heeft u van de griffie mogen ontvangen.

Ik beperk me nu tot de belangrijkste onderdelen.

Deskundigheidsbevordering

De gemeente biedt al meerdere jaren ondersteuning door met subsidies Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers in Den Helder te stimuleren. De buurthuizen en MFC’s maken daar ieder jaar dankbaar gebruik van. Er is grote behoefte aan.

Niet alleen bij de organisaties zelf, maar ook bij de inviduele vrijwilligers.

Zelfontplooiing en ontwikkeling dragen bij aan het gevoel van welzijn en geluk van mensen en het gevoel gewaardeerd te worden.

Een deel van de vrijwilligers zijn uitkeringsafhankelijk. Indirect draagt Deskundigheidsbevordering bij aan de kansen van deze mensen op de arbeidsmarkt.

Wat zijn de effecten van het wegbezuinigen van Deskundigheidsbevordering voor het Wijkhuis in Nieuw Den Helder?

Het Wijkhuis wordt 24/7 gerund en draaiende gehouden door vrijwilligers. Wij werken samen met professionele organisaties, zijn het gezicht en gastheer voor de in het Wijkhuis gevestigde

partners en hun bezoekers/cliënten en bieden onderdak aan talloze wijk gerelateerde activiteiten. In het MFC werken wij samen met Parlan, GGZ, MEE/De Weering, Esdege Reigersdaal, Reclassering enz.

Het Wijkhuis is een professioneel bedrijf en moet als zodanig ook voldoen aan alle wet- en regelgeving. Op het moment dat hieraan niet meer kan worden voldaan, dient de bedrijfsvoering simpelweg te worden gestaakt.

Tevens wordt er een gat geslagen in het al beperkte aanbod aan stage- en leerplaatsen in Den Helder. Het Wijkhuis is een erkend leerbedrijf en zonder daartoe gekwalificeerd personeel, zal deze erkenning wegvallen.

En als laatste zal er geen bijdrage meer geleverd kunnen worden aan de ontwikkeling en doorstroming van onze veelal uitkeringsafhankelijke vrijwilligers.

Ik vermoed dat het college dit niet voor ogen zal hebben gehad bij de voorgenomen bezuiniging op Deskundigheidsbevordering en de effecten ervan in brede zin onderschat heeft.

Loonkostensubsidie

Bij de oprichting van het Wijkhuis hebben gemeente en Woningstichting besloten dat voor de continuïteit van deze functie in een wijk met kwetsbare bewoners een professionele coördinator en beheerder in dienst moeten zijn. Dit past ook in het gedachtengoed van de Wmo en de participatiesamenleving.

Deze twee werknemers zijn ondergebracht bij het Wijkhuis. Om dit te kunnen bekostigen wordt jaarlijks een subsidie toegekend.

Deze subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd, maar blijft substantieel achter bij de daadwerkelijke loonkostenontwikkeling volgens de CAO.

In een al zeer krappe exploitatie is dit verschil niet langer meer op te vangen en dient het college haar verantwoordelijkheid voor algemeen verbindende CAO’s te nemen.

Dit is ook als zodanig als een risico op de korte termijn onderschreven door de accountant in de jaarrekening voor 2017.

Afsluitend verzoek ik de gemeenteraad recht te doen aan het gedachtengoed van de participatiesamenleving en hieraan ook uitvoering te geven.

1. Deskundigheidsbevordering terugbrengen in de begroting op het niveau van de afgelopen jaren en op die wijze de ondersteuning en compensatie te bieden aan het vrijwilligerswerk in Den Helder en het Wijkhuis Nieuw Den Helder in het bijzonder

2. De loonkostensubsidie voor het Wijkhuis op het niveau te brengen van de daadwerkelijke loonkosten en het tekort over 2017 en 2018 nog dit jaar te compenseren